• بدون عنوان 1348
  • celotex on board
  • نقاشی
  • 85 * 61 سانتی متر
  • امضا شده خ.ریز 1970
    ابعاد قاب‌شده: 62.5 * 86 سانتی‌متر
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
- £7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,693 دلار آمریکا
5%
آرتچارت | گل سیاه بی بو از بها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از فرخ مهدوی
بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
7,813 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
10,938 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
10,000 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | Ishtar IIX از بها عامر
Ishtar IIX
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,775 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از پروانه اعتمادی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | رخش و سیمرغ از ناصر اویسی
رخش و سیمرغ
برآورد
£3,000
3,750 دلار آمریکا
-
£5,000
6,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
7,890 دلار آمریکا
57.8%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از احمد مولا
بدون عنوان
برآورد
€7,400
8,059 دلار آمریکا
-
€11,200
12,198 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,000
9,802 دلار آمریکا
3.226%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | عشاق جوان از فؤاد تاج
عشاق جوان
برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
-
£7,000
9,734 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,092 دلار آمریکا
7.273%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1388
آرتچارت | بدون عنوان از محمد حمیدی
بدون عنوان
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£10,000
12,542 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
9,595 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401