برآورد
$500 - $700
قیمت فروش
$1,900
216.667%
آرتچارت | عشاق 2 از علی قهرمانی
عشاق 2
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پویا آریان پور
بدون عنوان
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,147
1,434 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 28 خرداد 1398
آرتچارت | بدون عنوان از نصرت الله مسلمیان
بدون عنوان
برآورد
380,000,000﷼
2,108 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
2,773 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,219 دلار آمریکا
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | باقی‌مانده از پویا آریان پور
باقی‌مانده
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,147
1,434 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 28 خرداد 1398
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,412 دلار آمریکا
-
£1,800
2,118 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,510
1,776 دلار آمریکا
0.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,176 دلار آمریکا
-
£2,000
2,353 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,760
2,071 دلار آمریکا
17.333%
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | برهنه‌ی نشسته از فرقعلی عبدالحفیظ
برهنه‌ی نشسته
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | انجیر از اردشیر محصص
انجیر
برآورد
£2,000
2,667 دلار آمریکا
-
£3,000
4,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,518
2,024 دلار آمریکا
39.28%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | حاجی فیروز از اردشیر محصص
حاجی فیروز
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,796 دلار آمریکا
82.143%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399