برآورد
£700
966 دلار آمریکا
- £900
1,242 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,100
1,518 دلار آمریکا
37.5%
سایر آثار هنری رفا نصیری

آرتچارت | بدون عنوان از رفا نصیری
بدون عنوان
برآورد
€1,200
1,260 دلار آمریکا
-
€1,800
1,889 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,574 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از رفا نصیری
بدون عنوان
برآورد
€2,800
2,988 دلار آمریکا
-
€4,600
4,909 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از رفا نصیری
بدون عنوان
برآورد
£400
553 دلار آمریکا
-
£600
829 دلار آمریکا
قیمت فروش
£875
1,209 دلار آمریکا
75%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,563 دلار آمریکا
کمینه برآورد 868 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,268 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.067%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | عشاق 2 از علی قهرمانی
عشاق 2
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | عشاق 1 از علی قهرمانی
عشاق 1
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پویا آریان پور
بدون عنوان
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,147
1,434 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 28 خرداد 1398