• برج‌های صوتی 1350
  • لیتوگرافی روی کاغذ
  • چاپ
  • 110 * 74 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 50
  • نسخه 41
  • شماره نسخه خورده 41/50، امضا شده و تاریخ خورده 72 با مداد پایین چپ. علامت برجسته "M" در پایین سمت راست. 
برآورد
$800 - $1,200
قیمت فروش
$1,313
31.3%
آرتچارت | تقسیم بر صفر از مهدی قدیانلو
تقسیم بر صفر
برآورد
£800
1,000 دلار آمریکا
-
£1,200
1,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£750
938 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 6 فروردین 1399
آرتچارت | رستگاری زودرس از مهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£500
697 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£625
872 دلار آمریکا
3.846%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 4 فروردین 1400
آرتچارت | رستگاری زودرس از مهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£500
697 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£625
872 دلار آمریکا
3.846%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 4 فروردین 1400
آرتچارت | درون تردید از مهدی قدیانلو
درون تردید
تاریخ حراج
حراج‌های متفرقه - 12 مرداد 1400
آرتچارت | مقدمه‌ای برای ماندن از مهدی قدیانلو
مقدمه‌ای برای ماندن
برآورد
£300
400 دلار آمریکا
-
£500
667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£938
1,251 دلار آمریکا
134.5%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 19 آذر 1399
آرتچارت | پیامبر جدید از مهدی قدیانلو
پیامبر جدید
برآورد
£500
602 دلار آمریکا
-
£800
964 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,375
1,657 دلار آمریکا
111.538%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 22 تیر 1401
آرتچارت | جاذبه خاطرات از مهدی قدیانلو
جاذبه خاطرات
برآورد
£500
627 دلار آمریکا
-
£800
1,003 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,188
1,490 دلار آمریکا
82.769%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 22 اردیبهشت 1401
آرتچارت | توهم خوشبختی از مهدی قدیانلو
توهم خوشبختی
برآورد
£500
568 دلار آمریکا
-
£800
909 دلار آمریکا
قیمت فروش
£688
782 دلار آمریکا
5.846%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 13 مهر 1401
آرتچارت | توهم خوشبختی از مهدی قدیانلو
توهم خوشبختی
برآورد
£500
568 دلار آمریکا
-
£800
909 دلار آمریکا
قیمت فروش
£688
782 دلار آمریکا
5.846%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 13 مهر 1401