حراج تهران - بیستمین دوره - هنر مدرن و معاصر ایران