حراج شماره‌ی 4


16 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #1 (فروخته نشده)
جوهر روی کاغذ
23 * 31 سانتی متر
برآورد
$2,700
-
$3,700
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402

ترکیب مواد روی کاغذ
30 * 40 سانتی متر
برآورد
$1,300
-
$1,850
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
100 * 100 سانتی متر
برآورد
$4,200
-
$6,000
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402

جوهر روی کاغذ
23 * 30 سانتی متر
برآورد
$380
-
$500
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402

شماره اثر #5 (فروخته نشده)
سیلک‌اسکرین
57 * 77 سانتی متر
برآورد
$1,500
-
$2,100
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402

شماره اثر #6 (فروخته نشده)
ترکیب مواد روی مقوا
30 * 40 سانتی متر
برآورد
$1,900
-
$2,550
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402

رنگ روغن روی بوم
80 * 84 سانتی متر
برآورد
$3,400
-
$4,800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402

سیلک‌اسکرین
70 * 50 سانتی متر
برآورد
$1,700
-
$2,300
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402

شماره اثر #9 (فروخته نشده)
سیلک‌اسکرین
56 * 75 سانتی متر
برآورد
$2,900
-
$3,900
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402

شماره اثر #10 (فروخته نشده)
جوهر روی مقوا
33 * 24 سانتی متر
برآورد
$500
-
$670
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402