• سمفونی 1370
  • مجسمه
  • 18.5 * 17.5 * 50 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 8
  • نسخه 3
  • حک شده آ. بسبوس 92، نسخه 3/8
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
- £7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,120
20,864 دلار آمریکا
152%
سایر آثار هنری آلفرد بسبوس

آرتچارت | رویا پرداز از آلفرد بسبوس
رویا پرداز
برآورد
€10,000
11,561 دلار آمریکا
-
€15,000
17,341 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از آلفرد بسبوس
بدون عنوان
برآورد
€8,000
8,713 دلار آمریکا
-
€12,000
13,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
14,158 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | شعله زن از آلفرد بسبوس
شعله زن
برآورد
€500
563 دلار آمریکا
-
€1,000
1,126 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,400
1,576 دلار آمریکا
86.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,830 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,403 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,317 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+72.092%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | از مجموعه عبور از بهمن دادخواه
از مجموعه عبور
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394