آرتچارت | رهایی- نسخه اصلی از آیسی و سوت
رهایی- نسخه اصلی
برآورد
$1,000
-
$1,250
تاریخ حراج
لِویتون فاین آرت - 25 خرداد 1403
آرتچارت | بدون عنوان از پورنگ پیرعطایی
بدون عنوان
برآورد
£450
628 دلار آمریکا
-
£550
767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£548
764 دلار آمریکا
9.6%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل از فرهاد استوانی
مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل
برآورد
€150
174 دلار آمریکا
-
€200
232 دلار آمریکا
قیمت فروش
€128
149 دلار آمریکا
26.857%
تاریخ حراج
اَدر - 9 مهر 1400
آرتچارت | ماریونت از مروان قصاب باشی
ماریونت
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$27,720
10.88%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | زن دروغگو از حسین مادی
زن دروغگو
برآورد
€5,600
6,099 دلار آمریکا
-
€7,400
8,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,500
5,990 دلار آمریکا
15.385%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | زن لم‌داده از ناصر اویسی
زن لم‌داده
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 دی 1394
آرتچارت | زن لم‌داده از ناصر اویسی
زن لم‌داده
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 دی 1394
آرتچارت | زن لم‌داده از ناصر اویسی
زن لم‌داده
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 دی 1394
آرتچارت | بدون عنوان 1 از علیرضا دایانی
بدون عنوان 1
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397