3 فروردین 1400
برآورد
£5,000
6,849 دلار آمریکا
- £7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
17,260 دلار آمریکا
110%
آرتچارت | زیر جریان آب از مهدی قدیانلو
زیر جریان آب
برآورد
 
قیمت فروش
614.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آذر 1397
آرتچارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£8,000
9,942 دلار آمریکا
-
£12,000
14,912 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,700
15,782 دلار آمریکا
27%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرتره‌ی یک دختر از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی یک دختر
برآورد
£7,500
10,289 دلار آمریکا
-
£10,000
13,719 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,838
14,868 دلار آمریکا
23.857%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از آدم حنين‎
بدون عنوان
برآورد
€1,500
1,634 دلار آمریکا
-
€2,000
2,178 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,000
13,069 دلار آمریکا
585.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از باية محي الدين‎
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,065 دلار آمریکا
-
£18,000
22,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,240
19,132 دلار آمریکا
1.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | فراوانی از فاطما بایا
فراوانی
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,054 دلار آمریکا
115.385%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از پروانه اعتمادی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی متین دفتری
بدون عنوان
برآورد
€6,000
6,590 دلار آمریکا
-
€8,000
8,786 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
14,278 دلار آمریکا
85.714%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401
آرتچارت | بانوی بزرگوار از عُمَر ال نقدی
بانوی بزرگوار
برآورد
£3,000
4,172 دلار آمریکا
-
£5,000
6,953 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,838
15,071 دلار آمریکا
170.938%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400