• بدون عنوان 1350
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشیخط
  • 60 * 60 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "پیلارام 72" (پایین چپ)؛ امضا شده و تاریخ خورده "پیلارام 72" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
13 آبان 1390
برآورد
قیمت فروش
47.059%
سایر آثار هنری فرامرز پیلارام

آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,500,000,000﷼
70,007 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 56,039 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,598 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 49,562 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.392%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از حسین مادی
بدون عنوان
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€18,000
21,938 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
15,844 دلار آمریکا
21.212%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | بی بی + اِف اِف + تی اِی از حسین زنده رودی
بی بی + اِف اِف + تی اِی
برآورد
 
قیمت فروش
6.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آذر 1397