• بدون عنوان 1351
  • سیاه قلم ادیبان و وارنیش روی کاغذ ضخیم
  • نقاشی
  • 90 * 22 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین چپ
فروش در - خانه حراج
29 آبان 1396
برآورد
فروخته نشده
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£30,000
37,253 دلار آمریکا
-
£40,000
49,671 دلار آمریکا
قیمت فروش
£48,260
59,928 دلار آمریکا
37.886%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£10,000
12,427 دلار آمریکا
-
£15,000
18,640 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,252 دلار آمریکا
62.56%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£10,000
12,427 دلار آمریکا
-
£15,000
18,640 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,252 دلار آمریکا
62.56%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | اسکندریه، گذشته و حال از احمد مصطفی
اسکندریه، گذشته و حال
برآورد
£6,000
7,897 دلار آمریکا
-
£10,000
13,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,025
18,459 دلار آمریکا
75.313%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | ماهیگیری در شب از احمد مصطفی
ماهیگیری در شب
برآورد
£6,000
7,897 دلار آمریکا
-
£10,000
13,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,025
18,459 دلار آمریکا
75.313%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | مطالعه نقاشی دیواری از تنه های درخت از سیراک ملکونیان
مطالعه نقاشی دیواری از تنه های درخت
برآورد
£4,000
5,000 دلار آمریکا
-
£6,000
7,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,062
6,328 دلار آمریکا
1.24%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | شاناشیل از لورنا سلیم
شاناشیل
برآورد
£6,000
8,270 دلار آمریکا
-
£10,000
13,784 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,544 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (1، 2، 3، 4) از باكر بن فريد
بدون عنوان (1، 2، 3، 4)
برآورد
£120
158 دلار آمریکا
-
£180
237 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401