برآورد
£10,000
13,906 دلار آمریکا
- £12,000
16,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
£765
1,064 دلار آمریکا
93.045%
سایر آثار هنری حلیم ال کریم

آرتچارت | عشق پنهان 11 از حلیم ال کریم
عشق پنهان 11
برآورد
£4,000
4,967 دلار آمریکا
-
£6,000
7,451 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,905
2,366 دلار آمریکا
61.9%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | شاهدان پنهان از حلیم ال کریم
شاهدان پنهان
برآورد
£8,000
11,125 دلار آمریکا
-
£10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,187
4,432 دلار آمریکا
64.589%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | جنگ پنهان 2 از حلیم ال کریم
جنگ پنهان 2
برآورد
£8,000
11,125 دلار آمریکا
-
£10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,546 دلار آمریکا
71.667%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,998 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,731 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,975 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-48.534%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023