• ریتم‌های انتزاعی 1346
  • رنگ روغن روی مقوا
  • نقاشی
  • 76 * 52 سانتی متر
  • امضا شده "قرباوی" و تاریخ خورده "1967" (پایین چپ)
    قاب‌شده
برآورد
£6,000
8,344 دلار آمریکا
- £10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,638 دلار آمریکا
4.375%
آرتچارت | گل سیاه بی بو از بها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محمد حمیدی
بدون عنوان
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£10,000
12,542 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
9,595 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از جلال الدین سلطان کاشفی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385
آرتچارت | از مجموعه‌ی حافظ از فرح اصولی
از مجموعه‌ی حافظ
برآورد
€4,000
4,199 دلار آمریکا
-
€6,000
6,298 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,000
9,447 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | طبیعت بی‌جان I از ابراهیم الدسوقی
طبیعت بی‌جان I
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,680
9,551 دلار آمریکا
9.714%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | زر نزدیک خلیج قایت از آنا بقیگویان
زر نزدیک خلیج قایت
برآورد
£4,000
4,971 دلار آمریکا
-
£6,000
7,456 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,985
8,680 دلار آمریکا
39.7%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | زر از آنا بقیگویان
زر
برآورد
£4,000
4,971 دلار آمریکا
-
£6,000
7,456 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,255
10,258 دلار آمریکا
65.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | در سایه بودا از پروانه اعتمادی
در سایه بودا
برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
-
£10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,812
11,015 دلار آمریکا
3.671%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محمد ابراهیم جعفری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
36%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395