برآورد
€10,000
12,188 دلار آمریکا
- €12,000
14,625 دلار آمریکا
قیمت فروش
€24,700
30,104 دلار آمریکا
124.545%
آرتچارت | شکار بهاره از رضا درخشانی
شکار بهاره
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$24,000
31.429%
تاریخ حراج
آکشن اسپورتینگ آرت - 30 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از کیخسرو خروش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | بدون عنوان از اندیشه آوینی
بدون عنوان
برآورد
$23,000
-
$23,000
قیمت فروش
$23,000
0%
فروش در
تاریخ حراج
ساوت ساوت - 17 اسفند 1399
آرتچارت | خانواده از افشین پیر هاشمی
خانواده
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
آرتچارت | آی دنت نید سکس از افشین پیر هاشمی
آی دنت نید سکس
برآورد
 
قیمت فروش
6.047%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | ن از سمیر سایق
ن
برآورد
£7,000
9,229 دلار آمریکا
-
£10,000
13,184 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
24,918 دلار آمریکا
122.353%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401