• القیام 1380
  • گواش و جوهر روی کاغذ
  • نقاشیخط
  • 64 * 50 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین چپ، مجددا امضا شده و تیتر خورده پشت اثر
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
- €800
975 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | پرتقالی از حسن جهانی
پرتقالی
برآورد
 
قیمت فروش
18.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | اسب‌ها از حسن جهانی
اسب‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
 
قیمت فروش
0.248%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
 
قیمت فروش
0.248%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از حسین مادی
بدون عنوان
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€18,000
21,938 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
15,844 دلار آمریکا
21.212%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | الله زرد از محمد احصایی
الله زرد
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1387