11 اردیبهشت 1401
برآورد
$4,000 - $6,500
فروخته نشده
آرتچارت | هیچ در قفس از پرویز تناولی
هیچ در قفس
برآورد
 
قیمت فروش
13.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388
آرتچارت | 1) Heech in Cage; 2) Hand of the Mountain Carver II; 3) Heech on Chair; 4) Heech از پرویز تناولی
1) هیچ در قفس؛ 2) دست کوه‌کَن 2؛ 3) هیچ روی صندلی؛ 4) هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
105.357%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرتچارت | 1) Heech in Cage; 2) Hand of the Mountain Carver II; 3) Heech on Chair; 4) Heech از پرویز تناولی
1) هیچ در قفس؛ 2) دست کوه‌کَن 2؛ 3) هیچ روی صندلی؛ 4) هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
105.357%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | I Accuse... از بهمن دادخواه
I Accuse...
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393
آرتچارت | هیچ و صندلی 3 از پرویز تناولی
هیچ و صندلی 3
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$81,900
173%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | هیچ و صندلی 3 از پرویز تناولی
هیچ و صندلی 3
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$81,900
173%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرنده از محمود موسی
پرنده
برآورد
£5,000
6,218 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,680
9,551 دلار آمریکا
18.154%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402