• درخت 1338 - 1348
  • رنگ روغن روی کاغذ
  • نقاشی
  • 33 * 48.5 سانتی متر
  • امضا شده پایین چپ
    قاب‌شده
برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
- £6,000
8,344 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,092 دلار آمریکا
2%
آرتچارت | دسته گل از منیر فرمانفرماییان
دسته گل
برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
-
£6,000
8,344 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,092 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون‌عنوان (سر) از مروان قصاب باشی
بدون‌عنوان (سر)
برآورد
€2,800
3,049 دلار آمریکا
-
€5,600
6,099 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,800
7,406 دلار آمریکا
61.905%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | سیبیل از طلا مدنی
سیبیل
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$8,255
17.929%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | ریش بافته‌شده از طلا مدنی
ریش بافته‌شده
برآورد
HK$50,000
6,452 دلار آمریکا
-
HK$70,000
9,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$327,600
42,271 دلار آمریکا
446%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 14 آذر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,381 دلار آمریکا
-
£3,000
3,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,670
6,750 دلار آمریکا
126.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 18 اسفند 1401
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 58) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 58)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,080
6,345 دلار آمریکا
1.6%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 56) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 56)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,080
6,345 دلار آمریکا
1.6%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 52) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 52)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,334
6,663 دلار آمریکا
6.68%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 49) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 49)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,334
6,663 دلار آمریکا
6.68%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402