• دروازه ‌فِر 1397
  • رنگ روغن روی لینن
  • نقاشی
  • 43.2 * 51 سانتی متر
18 مهر 1400
برآورد
HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
- HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
101.6%
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | هاپ-14 از فرهاد مشیری
هاپ-14
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1390
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£18,000
24,838 دلار آمریکا
-
£22,000
30,357 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,680
31,296 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | انسانیت از جاذبیه سری
انسانیت
برآورد
£18,000
22,576 دلار آمریکا
-
£30,000
37,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
£28,020
35,144 دلار آمریکا
16.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | سر از مروان قصاب باشی
سر
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$37,800
5.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | دی 3 آم + ناد + چ از حسین زنده رودی
دی 3 آم + ناد + چ
برآورد
 
قیمت فروش
55.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آذر 1392
آرتچارت | بازدید از پاول گیراگوسیان
بازدید
برآورد
€25,000
28,144 دلار آمریکا
-
€35,000
39,401 دلار آمریکا
قیمت فروش
€28,000
31,521 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400