آرتچارت | بدون عنوان از نسترن میرصادق
بدون عنوان
برآورد
$500
-
$700
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402
آرتچارت | سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل از حانیه دلکرا
سرزمین‌های دور ، از مجموعه‌ی ساحل
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,690
1,954 دلار آمریکا
12.667%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بهشت، از مجموعه‌ی ساحل از حانیه دلکرا
بهشت، از مجموعه‌ی ساحل
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,560
1,803 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از نسترن میرصادق
بدون عنوان
برآورد
$640
-
$960
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402
آرتچارت | بدون عنوان از نسترن میرصادق
بدون عنوان
برآورد
$680
-
$900
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 29 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از Dzamil Kamangar
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£400
558 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی انسان و حیوان) از سارا عباسیان
بدون عنوان (از مجموعه‌ی انسان و حیوان)
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | در خانه 7 از راشد دیاب
در خانه 7
برآورد
£200
276 دلار آمریکا
-
£300
415 دلار آمریکا
قیمت فروش
£812
1,122 دلار آمریکا
224.8%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (زنی با گل‌ها) از سعاد العطار
بدون عنوان (زنی با گل‌ها)
برآورد
£3,000
3,763 دلار آمریکا
-
£5,000
6,271 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401