برآورد
Fr.800
864 دلار آمریکا
- Fr.1,200
1,297 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,800
1,945 دلار آمریکا
80%
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی "انتقال بناها" از والد سیتی
بدون عنوان از مجموعه‌ی "انتقال بناها"
برآورد
€800
840 دلار آمریکا
-
€1,200
1,260 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,574 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از تایسیر برکات
بدون عنوان
برآورد
€1,500
1,634 دلار آمریکا
-
€2,000
2,178 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,634 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | زوجی در ونیز از فرقعلی عبدالحفیظ
زوجی در ونیز
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از امینه إل باشا
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | The Dancers از اردشیر محصص
رقصنده‌ها
برآورد
£1,200
1,579 دلار آمریکا
-
£1,800
2,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,402
1,845 دلار آمریکا
6.533%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | روستا از یرواند نهاپتیان
روستا
برآورد
 
قیمت فروش
30.769%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397
آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 خرداد 1388
آرتچارت | انار‌ها از منوچهر یکتایی
انار‌ها
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$1,900
62%
تاریخ حراج
گروه ای‌آرت مورنینگ‌استار - 26 فروردین 1402
آرتچارت | گورستان از سیراک ملکونیان
گورستان
برآورد
 
قیمت فروش
23.371%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388