فروش در - خانه حراج
28 مهر 1394
برآورد
قیمت فروش
50%
آرتچارت | شکار آبی بارانی از رضا درخشانی
شکار آبی بارانی
برآورد
£25,000
32,895 دلار آمریکا
-
£40,000
52,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,000
65,789 دلار آمریکا
53.846%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | پرتره از کوروش شیشه گران
پرتره
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | شکار خونی از رضا درخشانی
شکار خونی
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | پرتره از کوروش شیشه گران
پرتره
برآورد
 
قیمت فروش
85.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | ضیافت شکار از کور پور
ضیافت شکار
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | رشد وحشیانه از سامیه حلبی
رشد وحشیانه
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$56,700
13.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
71.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395