حراج هنر مدرن و معاصر بین‌المللی، از جمله شاهکارهایی از مجموعه‌ی دکتر محمد سعید فارسی