برآورد
£1,200
1,669 دلار آمریکا
- £1,800
2,503 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,148
1,596 دلار آمریکا
23.5%
آرتچارت | بدون عنوان از محسن احمدوند
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
165,000,000﷼
1,435 دلار آمریکا
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
Fr.2,220
2,298 دلار آمریکا
-
Fr.3,140
3,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,870
1,936 دلار آمریکا
30.224%
تاریخ حراج
گالری و حراج روسترهولتس - 12 بهمن 1398
آرتچارت | گل‌ها از جعفر روح بخش
گل‌ها
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£2,000
2,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | پرنسس از قاسم حاجی زاده
پرنسس
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€2,000
2,312 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,503 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از رفا نصیری
بدون عنوان
برآورد
€1,200
1,260 دلار آمریکا
-
€1,800
1,889 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,574 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | اسکیس ابتدایی برای نقاشی از مسعود عربشاهی
اسکیس ابتدایی برای نقاشی
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$1,375
37.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | اسکیس ابتدایی برای نقاشی از مسعود عربشاهی
اسکیس ابتدایی برای نقاشی
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$1,375
37.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | اسکیس ابتدایی برای نقاشی از مسعود عربشاهی
اسکیس ابتدایی برای نقاشی
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$1,375
37.5%
تاریخ حراج
حراج ریوِر - 8 اردیبهشت 1401