برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
- €5,000
6,094 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | مجموعه "تا جایی که به یاد دارم" از کامبیز صبری
مجموعه "تا جایی که به یاد دارم"
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | فاصله از مصطفی علی
فاصله
برآورد
€1,800
1,960 دلار آمریکا
-
€3,700
4,030 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,445 دلار آمریکا
81.818%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از قدرت الله عاقلی
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,554 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
1,165 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از آلفرد بسبوس
بدون عنوان
برآورد
€8,000
8,713 دلار آمریکا
-
€12,000
13,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
14,158 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هالة متاع
بدون عنوان
برآورد
€800
925 دلار آمریکا
-
€1,000
1,156 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از ایلهان کُمان
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,219 دلار آمریکا
-
£8,000
10,959 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,356 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی سحابی
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
974 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,623 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 16 اسفند 1398